scrum类型项目-执行-看板无法拖动卡片

2022-03-02 11:31:25
小马甲
  • 访问次数: 2
  • 注册日期: 2022-03-02
  • 最后登录: 2022-03-02
  • 我的积分: 62
  • 门派等级: 无门派

泳道类型为“默认方式”时,可以拖动卡片。

但当选择其他泳道类型,例如“按模块类型分类”时,则无法拖动卡片到其他泳道。

沙发
2022-03-02 17:49:35
禅道 - 闫敏
  • 访问次数: 842
  • 注册日期: 2019-03-11
  • 最后登录: 2022-08-12
  • 我的积分: 2182
  • 门派等级: 释迦 等级3 比丘
 这块可以截图看下吗? 另外页面有什么提示吗? 
1/1 1